Põhiosa

Peretoetus


Tihti leiame, et vanemad, kellel on laps, ei tea eeliseid, mis neil on õigused, ning vajalikke ülesandeid ja asukohti.

Egyszerыbb positsiooni szьlх, kui töö toimub töökohas, kus tбrsadalombiztosнtбsi йs csalбdtбmogatбsi kifizetхhely mыkцdik sest nii biztosнtбsi idхhцz kцtцtt ja võõrandamatu õigus jбrу laste utбni ellбtбst megбllapнtjбk йs folyуsнtjбk hästi (terhessйgi-gyermekбgyi segйly, gyermekgondozбsi dнj, gyermekgondozбsi segйly, anyasбgi tugi, perepeod).
Kui abikõlblik vanem töötab siiski töökohal, kus töötasu ei maksta, peavad hüvitist taotlema erinevad asutused.
Viitamise hõlbustamiseks kirjeldame üksikasjalikult eeliseid, mida vanematel on õigus saada, eriti kui nad saavad oma esimese lapse.
Kirjeldame tingimusi, mille alusel saab nõuet esitada, kuidas seda taotleda ja millised dokumendid tuleb nõude vormile lisada. Rasedus- ja sünnitustoetus, lastehoiu- ja perepillid. On olemas kodanikuõiguste soodustused, mis on kättesaadavad kõigile vanematele, nii et neid kõiki arutatakse juriidiliselt.
Hüvitisi tutvustatakse pidevalt, kõigepealt teave peretoitude kohta.
Peretoetus on rahaline peretoetus, mida riik iga kuu annab laste harimiseks ja harimiseks.

Neil on õigus perekonna levialadele

Perebaaride saamiseks võivad osaleda kõik Ungaris elavad isikud
 1. Ungari kodanik,
 2. isik, kes on pagulane või pagulaseks tunnistatud või kodakondsuseta isik,
 3. Isikud, kellel on õigus töötajate vabale liikumisele Euroopa Liidus, nagu on määratletud nõukogu määruses (EMÜ) nr 1612/68, samuti Kodanik Szmtv. kui Ungari Vabariigi territooriumil vaba liikumise ja seal elamise õiguse taotlemise ajal nõutakse Szmtvis määratletud Ungari Vabariiki,
 4. szociбlis biztonsбgi süsteemid йs Kцzцssйgen belьl mozgу munkavбllalуkra csalбdtagjaikra tцrtйnх alkalmazбsбrуl szуlу meghatбrozott tanбcsi määruse szemйly 1408-1471 / EMÜ (nt.: йs Eurуpai Gazdasбgi Tйrsйghez tartozу orszбg бllampolgбra, munkavбllalу, egyйni vбllalkozу, diбk jne csalбdtagja) kui ellбtбs vabaduses liikumise ja elamise õiguse taotlemise ajal Szmtv-is määratletud Ungari Vabariigi territooriumil ning Ungari Vabariigi elanike isikuandmete alusel.

Perekonnakaaslaste abikõlblikkuse tingimused

Perekonnaliikmetel on õigus ülalnimetatud isikutele järgmistel tingimustel:
I.) Perekonnaliikmetel, kes kasvavad tema leibkonnas, on õigus:
 1. verine lahe,
 2. tervitavad vanemad,
 3. elutuba koos vanematega,
 4. kes soovib kasvatada omaenda leibkonnas kasvatatud last, kui protsess on juba käimas,
 5. koolitaja,
 6. ametlik koolitaja,
 7. laps,
 8. kellele lastekaitse ja eestkostevanemate vanemad kaitsesid kuupäevaga XXXI. Vastavalt 22. detsembri 1977. aasta loomaseaduse (edaspidi: loomaseadus) artikli 72 lõikele 1 paigutatakse laps ajutisse olukorda.
Sel juhul astuvad ülalnimetatud isikud perekonnapeole ainult siis, kui laps:
 1. pole veel registreerunud või
 2. - koolikohustus ei ole lakanud olemast, või -
 3. Tavaliselt õpib ta keskkoolis, keskkoolis ja kutseõppeasutuses kuni aasta lõpuni, mil ta saab 23-aastaseks.
Pereliikmete puhul tuleks seda last käsitada ka tema enda leibkonnas kasvatatud lapsena.
 1. kes on kodumajapidamise või ravi jätkamise tõttu ajutiselt leibkonnast puudunud;
 2. kes on paigutatud sotsiaalasutusse kuni 30 päevaks;
 3. kes on ajutiselt hooldamas vanemate taotlusest või viibib vanemate juures ajutises perekodus (elamise seaduse paragrahvid 49–51).
 4. Alates 1. jaanuarist 2006, kui üle 16-aastase alaealise vanem ei ela tema enda leibkonna lapsega, peab perevanemal olema pereliige.
II.) Lastekodus, parandusasutuses või vanglas kasvatatud lapse puhul on tal õigus peretoetustele:
 1. vastavalt aarde riietatud kleit
 2. usaldusisik on ajutine majahoidja.
Sel juhul on pereliikmetel ülalnimetatud isikutele õigus ainult juhul, kui laps
 1. ei kuulu veel koolikohustuse alla; või
 2. tema kooli vananemine pole lakanud; või
 3. Tavaliselt õpib ta keskkoolis, keskkoolis ja kutseõppeasutuses kuni aasta lõpuni, mil ta saab 23-aastaseks.
III.) Ungari territooriumil tegutsevasse sotsiaalasutusse paigutatud lapse puhul on sotsiaalasutuse juhil õigus peretoetustele.
IV.) Perekonnaseisundil on omaette õigus:
 1. üle 18-aastased isikud, kes on püsivalt haige või raske puudega, tingimusel et pärast 18aastast on nad saanud suuremat peretoetust;
 2. Täisealine isik, kes õpib põhikoolis, keskkoolis või kutsekoolis kuni selle õppeaasta lõpuni, mil ta saab 23-aastaseks,
  • ba) kõik tema vanemad on surnud;
  • bb) surnud vanem, kes on abielus, lahutatud, lahutatud või lahus leibkonnas;
  • bc) on välja saadetud ülemineku- või täiendõppest;
  • bd) lapse hooldusõigus lakkas olemast tema vanavanuse tõttu
  • olla) orbude ameti tõttu ei ole vanema maja lahkumise otsuses märgitud isiku kohustuslik kooliminek lõppenud ning perekonnaliikmed on koolist lahkunud enne täisealiseks saamist.
Perekonnapeod sama lapse jaoks antakse alati ainult ühele inimesele, see tähendab ainult ühele inimesele.
Kui laps elab leibkonnas elava vanema juures, võib iga vanem nende ühisavalduse kohaselt nõuda lapse vanemat. Kui vanemad ei suuda selles taotluses kokku leppida, otsustab abi taotlev vanem taotluse korral vanemliku vastutuse.

Kes on inimene, kes on püsivalt haige või raske puudega?

 • Püsivalt haiged või raske puudega alla 18-aastased lapsed, kes vajavad hooldust või hooldust spetsiaalsetes õigusaktides (dekreet 5/2003. (II.19.) ESCSM) määratletud haiguse või puude tõttu;
 • üle 18-aastane isik, kes on enne 18-aastaseks saamist kaotanud vähemalt 67% töövõimest ja seda staatust säilitatakse üks aasta või vähemalt üks aasta.

Vanuse tingimused

Lapsed, kes jätkavad haridusteed riiklikus haridusasutuses, saavad sellest kasu kuni selle õppeaasta lõpuni, mil õpilane saab 23-aastaseks.

Perekondlike tuvide arv

Pereliikmed peaksid otsustama vähemalt korra aastas tõsta pererätikute kogust.
Alates 1. jaanuarist 2007 on perebaaride igakuine summa:
 1. Ühe lapsega pere jaoks 11 700 HUF,
 2. 12 700 HUF lapsega üksikvanema jaoks,
 3. 12 700 HUF kahe lapsega pere jaoks,
 4. 13 800 HUF kahe lapsega üksikvanema kohta,
 5. Kolme või enama lapsega pere jaoks 14 900 HUF,
 6. 15 900 dollarit ühe või enama lapsega, kellel on kolm või enam last,
 7. kui tegemist on perekonnaga, kus kasvab pikaajalist haigust põdev laps, raske puudega laps või lastekodus, parandusasutuses, karistusasutuses või sotsiaalasutuses elava lapse ülalpeetav laps,
 8. 24 400 HUF ühe inimese kohta, kes kasvatab pikaajalise haiguse või raske puudega last,
 9. elades lastekodus, parandusasutuses, karistusasutuses või sotsiaalasutuses, edasiõppinud, ametlikku hooldekodusse paigutatud isik ei ole püsivalt ega raskelt haige. Vastavalt artikli 72 lõikele 1 ajutiselt vahi alla võetud lapse eest 72 800 forintit,
 10. avalikus haridusasutuses, mille peamine erand on kaheksateistkümnes, pärast kaheksateistkümnenda lõpetamist, kaheksateistkümnendal või pärast seda
 11. gyбmhivatal postitused need inimesed szьlхi hбz elhagyбsбt megjelцlt szemйlynek engedйlyezх hatбrozatban kui tankцtelezettsйge mйg ei szыnt kell йs csalбdi pуtlйk nagykorъsбgбt megelхzхen get х rйszйre kerьlt folyуsнtбsra, tovбbbб бltalбnos koolis, kцzйpiskolai, kutsekooli tanulmбnyokat folytatу nagykorъ szemйlynek, et tanйvnek kuni ta saab 23-aastaseks (kellel on üksikvanem, kellel on vallaline, vallaline, abielus või lahutatud 5000 dollarit.
Perepilet - sõltumata taotluse esitamise ja lõpetamise kuupäevast - tuleks kehtestada ja seda tuleks jätkata terve kuu.

Keda saab arvestada pere liblikate arvu arvutamisel?

Perekondlike liblikate arvu määramisel võib arvesse võtta ainult sündinud, lapsendatud või kasvanud lapse verd,
 1. kes elab ja soovib leibkonnas
  • võttes arvesse vanemate, kasuvanemate, ametlike kasuvanemate, PEREKONNAPUUDE õigusi;
  • õppinud kõrgkoolis, õppinud esimeses akrediteeritud kolmanda taseme haridussüsteemis, õppinud esimeses ülikoolis või kolledžis ega oma regulaarset sissetulekut
  • kellel on õigus perekondlikule peole;
 2. puudega inimene ja sotsiaaltoetused, kui lastekodus pole teda ajutiselt või pidevalt koolitatud,

Kes teeb teid ainulaadseks?

Perekonna perekonnaseisu kindlaksmääramiseks on vanem või kalliskivi ainulaadne:
 1. kes on vallaline, lesk, lesk, lahutatud, vallaline ja kellel pole partnerit;
 2. kes olete ise või teie abikaasa (elukaaslane):
  • riigiasutuse õpilane,
  • pimedate puuetega inimesed või puudega inimesed,
  • invaliidsuspensionäri, juhusliku invaliidsuspensionäri ja pensionäri summa ei ületa iga invaliidsusgrupi määratud invaliidsuspensioni miinimumsummat ega sisalda muid sissetulekuid,
  • vanaduspensionil - välja arvatud eelmises lõikes loetletud invaliidsus- ja invaliidsushüvitised - ning vanaduspensioni ja vanaduspensioni suurus ei tohi ületada vanima pensioni miinimumi
  • eakatel on regulaarne sissetulek, regulaarne sotsiaalabi, regulaarsed sotsiaaltoetused, puudetoetused, sõjaväehooldustoetused ja muud sissetulekut pole,
  • ta on jõudnud vanaduspensionieani ja tal pole sissetulekut.

Peatab perekonna liblikate voolu

Kui üle 18-aastasel inimesel on regulaarne sissetulek, tuleks perekonnaliikmelt, kelle sissetulek on sellel kontol kindlaks tehtud, alates neljandast kuust peatada, kuni tal on regulaarne sissetulek.

Perekonna poole taotlus

Perekonnavanemate taotlused - 223/1998. (XII. 30.) Reg. Manus nr 1 - perekonna petitsioonide avaldus ja esitage, täites vormi 1 vormi. Vormi saab tasuta taotlusorganitelt või mis tahes kohalikust omavalitsusest või selle saate alla laadida siit.
Perearvete postkaart number 1 on saadaval siin.
Taotlusele tuleb lisada ka värbamiseks vajalike faktide (nt ainulaadsus) ja andmete (laste arv) põhjendus. Taotluse esitanud asutus (Ungari Riigikassa riigiasutuste piirkondlik administratsioon ning harukontorid ja peremaksete amet, kui see on olemas) on töökoha avalduses kinnitanud.
Kõigil juhtudel määratakse toetus kindlaks vormil esitatud taotluse, sellele lisatud deklaratsioonide ja esitatud tõendite alusel. Nõude esitaja peab esitama kirjaliku avalduse tingimuste kohta, mille kohta tõendit ei nõuta (näiteks vajavad nõuet koos elavad vanemad), kuid nõue on.
Taotluse korral peate kuvama või lisama koopia:
 1. kehtiv isikut tõendav isikutunnistus, et kontrollida iga teie isiku isikut,
 2. lapse (laste) sünnitunnistuse originaal (selle puudumisel muu asjakohane tunnistus),
 3. taotlejal ja laps (ed) omavad pädevustunnistust, tõhusustunnistust,
 4. vanematega elutuba nõuab abielutunnistust,
 5. surnu otsus surnu tellida,
 6. isikul, kes soovib last kasvatada oma leibkonnas ja menetlus on käimas, on orbude osakond tellinud lapse paigutamise
 7. ja isik, kellele laps on määratud ajutise hooldusõiguse alusel.
Csalбdi pуtlйk irбnt benyъjtott igйnyeket illetйkes igйnylх lakуhelye, tartуzkodбsi koht Ungari Бllamkincstбr terьleti igazgatуsбga - fхvбrosban Budapesti Pesti maakonnas йs Regionбlis Igazgatуsбg - йs kirendeltsйgei või - selline mыkцdik - igйnylх munkahelyйn lйvх csalбdtбmogatбsi kifizetхhely bнrбlja ta.
Kõik nõuded ja kulude hindamisega seotud kulud ei ole abikõlblikud.

Perebasseinide jätkamine

Perekonnaarved kehtivad nõude esitamise kuupäevale tingimusel, et abikõlblikkuse kriteeriumid on taotluse esitamise ajal täidetud. Kui nõue on esitatud heas usus, kehtib peretoetus kuni kaks kuud, st taotluse esitamise kuupäevale eelnenud teise kuu esimesel päeval, kui abikõlblikkusperioodi peetakse kinni. Vooluhulga tagab taotleja asutus.
Peretoetus makstakse hiljem, samal ajal kui tööpäev, mis lõpeb sõnasõnalisel päeval, või muul viisil kuni sõnasõnalisele kuule järgneva kuu 15. kuupäevani.

Teatamiskohustus

Perekonna omanik on kohustatud nõude esitavale asutusele 15 päeva jooksul teatama kõikidest nõude või nõude suurusega seotud faktidest ja andmetest.
Perekonnaliikmed peavad pere jätkamise või pausi ajal teatama järgnevast:
 1. väljasaatmine lapse abikõlblikust leibkonnast,
 2. lapse, raske haiguse või raske puude all kannatava inimese seisundi lõpetamine,
 3. lapse õpilase lõpetamine, õpilase staatus,
 4. üle 18-aastase lapse regulaarsed sissetulekud,
 5. tingimus, et välismaal elatakse kauem kui 3 kuud, kellel on õigus saada toetust,
 6. üksikisiku õiguse lõppemine,
 7. ainulaadsust määratleva tingimuse kaotamine,
 8. saaja nime, pangakonto või koduse aadressi muutmine.


Video: Riigikogu istung, 23. november 2017 (Juuli 2021).